Sedu

Icon Prive Iron

$250

Revolution 3600I Dryer

$160

Anti-Frizz Polishing Treatment

$ 16 - 37

Revolution Travel Hairdryer

$80